Follow me:

Pedagogisch beleid

Als Gastouder ben ik verbonden aan een gastouderbureau. Ik ben op dit moment verbonden aan zowel de Kleine Kroon in Amsterdam als aan Nanny Service Nederland. Het beleidsplan van de Kleine Kroon vind je hier en het beleidsplan van Nanny Service Nederland vind je hier.

Antroposofisch oogpunt.

Ik werk zelf vanuit antroposofisch oogpunt en veelal met gezinnen die verbonden zijn aan de Vrije School. Het Gastouderbureaus waar ik aan verbonden ben zijn niet antroposofisch.

De antroposofische pedagogiek gaat er vanuit dat ieder kind uniek is, dat het zijn eigen talenten en mogelijkheden heeft meegekregen en dat het de ruimte moet krijgen om deze allemaal te ontwikkelen. Ieder kind zoekt zijn eigen levensweg, op zijn eigen tempo en op een manier die hem past.

Volgens Steiner is er een ritme te zien in de ontwikkeling van het kind dat om de zeven jaar verandert. Deze verschillende ontwikkelingsfasen vragen om specifieke aandacht en daarmee wordt dan ook rekening gehouden in de omgang met het kind.


De pedagogische doelen.

De pedagogische doelen van Riksen-Walraven, hoogleraar Pedagogiek en Kinderopvang, zijn opgenomen in dit beleidsplan en moeten de kwaliteit van de opvang waarborgen. Deze pedagogische basisdoelen passen goed binnen mijn specifieke antroposofische visie.


 • Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid.
  Door veiligheid en vertrouwen te bieden zal het kind zich vrij ontwikkelen in het voor hem of haar juiste tempo. Daarnaast bied ik grenzen zonder de eigenheid en de autonomie van het kind uit het oog te verliezen. Maar ook consequente –en duidelijke regels en structuur bieden veiligheid voor het kind en zijn daarom ook belangrijk.

  Ten alle tijden zorg ik ervoor dat de sfeer op de locatie goed is. Warmte is vanuit antroposofisch oogpunt heel belangrijk, dat is dan ook iets wat ik graag uitdraag in mijn werk. Zowel in de ruimte als in mijn houding naar de kinderen toe. Het is van belang dat kinderen zich veilig en prettig voelen in hun omgeving.

  Ik ga ook binnen de antroposofische visie mee in het ritme van het jaar en vier daarbij de verschillende jaarfeesten die daarbij horen. Op een kleinschalig en warme manier sluit ik hierbij aan op de schoolvieringen. Ik neem ook het ritme van buiten mee naar binnen door een seizoen tafel te maken en activiteiten aan te bieden die bij de tijd van het jaar passen. Door aandacht aan ritme te besteden biedt ik het kind een veilige omgeving waarin het zich thuis kan voelen en zich van daaruit kan ontwikkelen.

 • Het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie.
  Ieder kind is een uniek wezen dat er mag zijn zoals hij is. Ieder kind heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden om zich te ontwikkelen en mag dit op zijn eigen tempo volgen. Ik erken de eigenheid van het kind en reageer daar responsief op. Ik bied daarom activiteiten aan die gericht zijn op de ontwikkeling van verschillende gebieden. Hoofd, hart én handen komen aan bod.

  Ik bied de mogelijkheden, maar het kind krijgt zelf de keuze wat het wil doen. Zo wordt de eigenheid en autonomie van het kind gestimuleerd en gerespecteerd.

  Ook worden de initiatieven van kinderen serieus genomen en wordt er geluisterd naar wat het kind te vertellen heeft. Doordat het kind zich in zijn gehele zijn gezien en gerespecteerd voelt en voelt dat hij er mag zijn zoals hij is, kan het zich veilig voelen bij ons. Zo ontstaat er ruimte om zijn persoonlijke competenties te ontwikkelen.

  Bij mij is er veel ruimte voor het ontwikkelen van creativiteit. Het stimuleren van de fantasie bijvoorbeeld helpt het kind zijn creativiteit te ontwikkelen. Doormiddel van werken met natuurmateriaal en materiaal zoals bijenwas, wasco en potloden stimuleer ik de kinderen in hun creatief. Daarnaast worden er veel verhalen verteld tijdens of buiten de tafelmomenten of is er voor de oudere kinderen de mogelijkheid tot zelf lezen, wat het verbeeldingsvermogen van het kind stimuleert.

  Ook is er veel ruimte voor creatieve activiteiten zoals schilderen, knippen en plakken, tekenen etc., maar ook het buitenspelen helpt de creativiteit van het kind te ontwikkelen. Zo worden op verschillende manieren de competenties van de kinderen gestimuleerd zodat zij bij mij, vanuit een veilige omgeving, zich zelf kunnen ontwikkelen. Ik wil daar wel bij benadrukken dat de kinderen bij mij komen in hun vrije tijd en dat er vooral veel ruimte is voor vrije keuze en vrij spel.

 • Het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie.
  We hebben respect voor elkaar en is iedereen welkom. We luisteren naar elkaar en geven elkaar de ruimte om ons verhaal te vertellen. De tafelmomenten zijn hier een vast moment voor. Dan kunnen we in rust onze ervaringen delen. Er is ook ruimte om te luisteren naar een verhaal. Dit versterkt het samenzijn en het leert ons inleven in de ander.

  Bij conflicten leer ik de kinderen te luisteren naar elkaar en elkaar te respecteren. Ook geef ik ze de mogelijkheid om zelf met een oplossing te komen. Zo worden de persoonlijke –en sociale competenties gestimuleerd. Zo nodig bied ik een alternatief als het conflict niet zelf wordt opgelost.

 • Het geven van een kans om zich waarden en normen, de ‘cultuur’ van een samenleving, eigen te maken.
  Ik bespreek de normen en waarden altijd eerst met ouders zodat we ervoor kunnen zorgen dat we qua opvoeding op één lijn zitten. Dat is ook de reden veelal werk met gezinnen binnen de antroposofie zodat we overeenkomen in onze normen en waarden en op één lijn zitten naar de kinderen toe.

  Ik wil kinderen respect voor elkaar bijbrengen maar ook voor de natuur en kinderen bewust maken van de wereld om ons heen. We staan stil bij waar alles zijn oorsprong vind, zoals het brood dat zijn oorsprong vind bij het graan. Daarom leven wij ook mee met de seizoenen, nemen we de natuur mee naar binnen en gaan we met zorg met de natuur om door bijvoorbeeld biologische voeding en ecologische schoonmaakmiddelen te gebruiken. Daarnaast gaan we respectvol om met materialen, zowel binnen als buiten. Ik hoop zo het bewustzijn voor de natuur en milieu te stimuleren bij het kind.

  Kinderen raken tegenwoordig steeds meer vervreemd van de natuur door de opkomst van digitale apparaten. Vanuit mijn antroposofische visie word er niet of nauwelijks gebruik gemaakt van deze middelen mits anders afgesproken met ouders. Een mobiele telefoon wordt specifiek gebruikt voor het op de hoogte houden van de ouders door middel van korte updates en foto’s. Verder is de mobiele telefoon niet in het zicht van gastouder of kinderen.

  We zijn samen verantwoordelijk voor elkaar en de ruimte bij. Ik leer de kinderen elkaars eigenheid te respecteren en elkaar te helpen als iemand anders het even moeilijk heeft. Zo dragen wij samen verantwoordelijkheid voor elkaar. Ook ruim ik samen met de kinderen weer op als we klaar zijn met spelen en zorg ik ervoor dat de ruimte binnen en buiten weer netjes en gezellig is. Ik stimuleer de kinderen mee te helpen met de huishoudelijke taken, zo leren ze ook daarin hun verantwoordelijkheid te nemen.

Communicatie ouders.

Ik werk met dagverslagen, wat zowel informatief bedoeld is als een mooie herinnering aan de dag. De dagverslagen zijn een formulier wat ik zelf meeneem en wat tevens dient als kleurplaat. Zo vul ik vaak de dagverslagen in met behulp van de kinderen.

Verdere communicatie verloopt gedurende de dag voornamelijk via Whatsapp of telefonisch.

Één keer per half jaar is er een gesprek tussen Gastouder en Ouders om dieper in te gaan op de ontwikkeling van de kinderen en andere zaken omtrent de opvang.

Share